Web Analytics

Handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

1.1 Nærværende almindelige betingelser gælder for alle køb af tjeneste-ydelser foretaget af kunden hos edilion automation A/S, CVR-nr. 39 19 70 65 (herefter benævnt "edilion").

1.2 Aftaler, der fraviger handelsbetingelserne, er kun gyldige, såfremt de er skriftligt bekræftet af edilion.

2. Ordrer

2.1 Ordrer på køb af tjenesteydelser hos edilion kan foretages både skriftligt og mundtligt, f.eks. placeres skriftligt via edilions hjemmeside (www.edilion.com), på et kundemøde eller telefonisk.

2.2 Ordrer er alene gældende, når disse er blevet skriftligt bekræftet af edilion samt modtagelsen af en elektronisk accept af vores vedsendte databehandleraftale

2.3 Ved modtagelse af ordrebekræftelse og databehandleraftalen er kunden forpligtet til at kontrollere, at det i ordrebekræftelsen anførte stemmer overens med det aftalte. Eventuelle indsigelser skal være edilion i hænde senest 3 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

2.4 Kunden bedes sende elektronisk accept af databehandleraftalen.

3. Priser

3.1 De anførte priser er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, opgivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms.

3.2 Priserne er angivet under forudsætning af, at dokumenterne leveres til edilions digitale system, fysiske adresse eller postboks, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med kunden.

3.3 Ekstraomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med opsætning af edilions tjenesteydelser, levering af dokumenter, eller ønsker om yderligere tjenesteydelser tillægges den angive pris efter forudgående aftale med kunden.

3.4 Ved væsentlige afvigelser i kvaliteten af det af kunden leverede dokument, jf. pkt. 5, foretages justering af prisen efter aftale med kunden.

3.5 edilion er berettiget til at foretage prisændringer med 30 dages varsel til udløbet af en måned i forhold til allerede etablerede tjenesteaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt med kunden. Sådanne prisændringer kan varsles på edilions hjemmeside. Herudover er edilion berettiget til at foretage prisændringer uden forudgående varsel.

4. Fakturering og betalingsbetingelser

4.1 For digitalisering af dokumenter opkræves forudbetaling på baggrund af et af edilion forudbaseret skøn, som oplyses og godkendes af kunden, inden tjenesteydelsen iværksættes.

4.2 For alle edilions online tjenesteydelser gælder, at fakturabeløbet skal indbetales, før tjenesteydelsen kan leveres.

4.3 Såfremt der måtte være afholdt udlæg af edilion, faktureres disse umiddelbart efter, at omkostningen er afholdt.

4.4 Løbende tjenesteydelser faktureres kvartalsvist. Fakturaer skal betales inden for 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

4.5 Ved forsinket betaling beregnes rente af fakturabeløbet med 2 % pr. påbegyndt måned. Herudover forbeholder edilion sig ret til at pålægge fakturabeløbet rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykkerskrivelse samt pålægge fakturabeløbet øvrige inkassoomkostninger i forbindelse med kravets inddrivelse.

5. Dokumenters format, størrelse og kvalitet

5.1 Format og størrelse:

5.1.1 edilion accepterer alene følgende elektroniske formater: .pdf, .tiff, .tif, samt .jpg.

5.1.2 edilion kan på kundens opfordring scanne fysiske dokumenter op til en bredde på 220 mm.

5.1.3 Dokumenter, som ikke lever op til edilions krav vedrørende format og størrelse, afvises.

5.2 Dokumenters kvalitet:

5.2.1 Prisen for edilions ydelse er baseret på et gennemsnitligt sidetal på op til 2 sider pr. dokument inklusive bilag. Såfremt det gennemsnitlige antal sider i løbet af en kalendermåned overstiger dette antal, er edilion berettiget til at justere prisen, idet kunden dog skal varsles herom på forhånd.

5.2.2 Dokumenter, der leveres af kunden til edilion skal printes/scannes/registreres med en opløsning på 300 dpi i gråtoner eller farve for at sikre den bedst mulige genkendelse. Dokumenter, der modtages i en ringere opløsning, kan ikke nødvendigvis behandles automatisk i samme omfang og vil derfor kræve manuel behandling.

5.2.3 Dokumenterne må ikke indeholde udviskninger og/eller pletter, der dækker eller rører den tekst, der skal læses.

5.2.4 Såfremt et dokument kræver manuel behandling, men dets tekst umiddelbart kan læses og forstås, behandles det uden ekstra beregning, idet sådanne dokumenter alene må udgøre op til 10 % af kundens samlede dokumenter pr. måned. edilion forbeholder sig ret til at afvise dokumenter, der efter edilions vurdering ikke har et konsistent og forståeligt indhold.

5.2.5 Såfremt kvaliteten af det af kunden leverede dokument vurderes at være uoverensstemmende med dette pkt. 5, justeres prisen i henhold punkt 3.4, idet kunden dog skal varsles herom på forhånd.

5.2.6 edilion forbeholder sig ret til at afvise dokumenter, som ikke lever op til ovennævnte kvalitetskrav.

6. Levering

6.1 Standardlevering

6.1.1 Dokumenter, der kan aflæses og valideres automatisk, leveres typisk til kundeportalen få minutter efter modtagelsen fra kunden.

6.1.2 Første gang et dokument eller bilag fremsendes fra en specifik kunde eller leverandør håndteres dette typisk manuelt, hvorfor den i pkt. 6.1.3 nedenstående leveringsprocedure dog finder sted.

6.1.3 Dokumenter, der modtages til manuel behandling hos edilion på hverdage før kl. 17.00, leveres senest den næstkommende hverdag inden kl. 17.00.

6.2 Ekspreslevering

6.2.1 Såfremt kunden ønsker hurtigere levering end nævnt i pkt. 6.1, f.eks. i forbindelse med momsafregning eller i tilfælde af ordrer med dag-til-dag levering, kan der indgås særskilt og udtrykkelig aftale med edilion herom. edilion forbeholder sig i den forbindelse retten til at opkræve ekspresgebyr.

6.3 Såfremt der måtte opstå særlige forhold, der medfører en længere leveringstid end nævnt, vil edilion underrette kunden herom.

6.4 Såfremt kunden oplever fejl i aflæsningen af dokumentdata, vil edilion genfremsende det tilrettede dokument i henhold til bestemmelserne i pkt. 6.1 eller pkt. 6.2.

6.5 edilion tilstræber at de i nærværende punkt 6 indeholdte tidsfrister til enhver tid overholdes, idet der ikke herved er indeholdt en indeståelse fra edilions side.

7. Ophør og misligholdelse

7.1 Kunden har ret til at opsige aftalen med edilion med et varsel på 1 måned til udgangen af en faktureringsperiode. Opsigelse skal ske skriftligt til edilion.

7.2 I tilfælde af kundens misligholdelse, herunder ved forsinket betaling af fakturaer eller manglende forudbetaling, ved væsentlig afvigelse fra kravene i pkt. 5, eller ved overtrædelse af forpligtelserne beskrevet i pkt. 8 og pkt. 9.2, er edilion berettiget til at kræve erstatning for eventuelle tab. edilion er endvidere berettiget til at afbryde de til kunden leverede tjenesteydelser, indtil kundens misligholdelse ophører, eller indtil der er indgået særskilt og udtrykkelig aftale med edilion vedrørende forholdet.

7.3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er edilion berettiget at hæve kontraktforholdet med kunden. Manglende betaling efter forudgående rykkerskrivelse anses altid som væsentlig misligholdelse.

8. Kundens forpligtelser i forbindelse med lovgivning

8.1 Kunden garanterer, at dennes brug af edilions tjenesteydelser er lovlige i enhver henseende og ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder og/eller andre rettigheder i henhold til Markedsføringsloven og øvrig gældende lovgivning på dette område.

8.2 Kunden skal til enhver til skadesløsholde edilion for alle krav, som måtte blive rettet mod edilion som følge af kundens ulovlige eller krænkende brug af edilions tjenesteydelser. Dette gælder ligeledes for kundens medarbejdere eller øvrige personer, der leverer dokumenter til edilions tjenesteydelser og/eller har adgang til edilions kundeportal.

8.3 Ved edilions rimelige mistanke om, at kundens brug af edilions tjenesteydelser er ulovlig eller krænkende i enhver henseende, kan edilion påberåbe sig bestemmelserne i pkt. 7.2.

9. Datasikkerhed

9.1 edilion beskytter sine tjenesteydelser med en række fysiske og online sikkerhedsforanstaltninger for derved at give kunden en høj grad af sikkerhed for, at ingen uvedkommende kan få adgang til kundeoplysninger. En vigtig del af disse sikkerhedsforanstaltninger er adgangskontrollen til edilions digitale systemer.

9.2 Kunden skal ved brug af edilions tjenesteydelser og som et led i sikerhedsforanstaltningerne derfor garantere følgende:

- De af kunden leverede elektroniske dokumenter, der overføres til edilion, er fri for virus. Kunden erklærer at have foretaget alle rimelige foranstaltninger til sikring af dette, inden dokumentet fremsendes.

- Kundens bruger-ID og adgangskode er valgt og bliver håndteret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser som angivet af edilion.

- Den af edilion tildelte e-mailadresse, herunder den entydige kode, som anvendes til at sende dokumenter til edilions tjenesteydelse, vil ikke blive offentliggjort, og må således alene deles med brugere og leverandører, som kunden har tillid til.

10. Force majeure

10.1 Følgende omstændigheder betragtes som force majeure og giver edilion ret til at annullere aftalen med kunden, hvis de gør det umuligt eller urimeligt byrdefuldt for edilion at opfylde kontrakten: Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, strømnedbrud samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.2 Såfremt de i punkt 10.1 nævnte omstændigheder forsinker leveringen af edilions ydelse, suspenderes edilions leveringspligt tilsvarende med tillæg af et rimeligt tidsrum til at genoptage leveringen.

10.3 Kunden er opmærksom på og accepterer via sign-up, at edilion kan få adgang til dennes regnskab via det benyttede regnskabssystems interface. edilion benytter regnskabssystemets teknologi til at skabe den pågældende adgang men kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle fejl i denne teknologi.

10.4 edilion er ikke ansvarlig for kundens tab, såfremt det kan tilskrives nogen af de i punkt 10.1 nævnte omstændigheder.

10.5 edilion kan ikke gøres ansvarligt for indirekte tab, herunder tabt arbejdsfortjeneste, tab af og/eller genetablering af indtastede, behandlede eller lagrede data, mistede besparelser og/eller krav fra tredjemand, samt eventuelt produktansvar, der måtte opstå som følge af brug af edilions tjenesteydelser.

10.6 edilion kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for systemnedbrud eller hackerangreb og de deraf følgende tab, der måtte opstå, medmindre edilion har handlet groft uagtsomt ved ikke at foretage de nødvendige foranstaltninger til at undgå disse hændelser.

10.7 edilions ansvar for kundens direkte eller indirekte tab er begrænset til den til enhver tid værende dækningssum på edilions erhvervsansvars-forsikring, medmindre edilions ansvarspådragende handlinger har været forsætlige eller groft uagtsomme.

11. Kundekontakt & Kundereference

11.1 Kunden giver ved oprettelse af en konto hos leverandøren samtykke til at leverandøren kan kontakte kunden med henblik på opfølgning, information om nye tiltag, samt generelle relevante nyhedsbreve. Kunden kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke.

11.2 edilion er berettiget til på sin hjemmeside samt i elektronisk og trykt materiale at anvende kundens navn og logo som referencekunde, medmindre der ved kundeforholdets begyndelse træffes anden aftale.

12. Cookie- og privatlivspolitik

12.1 Vi henviser til vores privatlivspolitik

13. Lovvalg og værneting

13.1 Alle tvister, som måtte opstå mellem edilion og kunden, skal afgøres efter dansk ret.

13.2 Tvister skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Tvisten afgøres af én voldgiftsdommer, der udpeges af Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsretten skal have hjemsted på edilions til enhver tid værende værneting.

13.3 Betalingsmisligholdelse fra kundens side kan uanset ovenstående inddrives ved inkasso samt retsforfølgning ved de almindelige domstole.